Wetgeving – Wnb

WETGEVING – Wnb

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Iedere Nederlander mag nu dieren prepareren, ook uit het wild afkomstig, mits aan enkele registratievoorwaarden wordt voldaan. U kunt deze vinden op de site van MijnRVO.nl.

Wilt u zich in de nieuwe regelgeving verdiepen, dan zijn de volgende documenten voor u van belang:

– EU Basisverordening (CITES verdrag)
– Vogel- en Habitatrichtlijn
– Benelux verordening
– Wet Natuurbescherming
– Besluit Natuurbescherming
– Regeling Natuurbescherming

Hieronder treft u een stroomschema aan van onze interpretatie van de Wet Natuurbescherming over hoe om te gaan met te prepareren vogels.

Let op, aan dit schema kunnen geen (juridische) rechten worden ontleend, het dient ter informatie en uitzonderingen zijn niet in het schema opgenomen. Bovendien kunnen regels door jurisprudentie anders worden geïnterpreteerd dan op het moment van samenstellen van dit schema.

Folder Vogels prepareren onder de Wet natuurbescherming – stroomschema
Folder Vogels prepareren onder de Wet natuurbescherming – toelichting