Algemene voorwaarden Bos en Fauna

Algemene voorwaarden Bos en Fauna B.V.

Artikel 1. Definities.

Bos en Fauna B.V. is gevestigd te Schaarsbergen (Nederland) en verder te noemen als B&F.

Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon met wie B&F een overeenkomst heeft gesloten en op grond waarvan door B&F werkzaamheden worden verricht en/of diensten of goederen worden geleverd.

Cursist: de natuurlijke persoon die een cursus volgt van B&F.

Cursus: een cursus, training, opleiding, workshop of masterclass.

Overeenkomst: een tussen B&F en opdrachtgever gesloten (digitale) schriftelijke overeenkomst tot het leveren of verzorgen van een dienst, cursus of goederen door B&F.

Offerte: een schriftelijke aanbieding door B&F betreffende het leveren of verzorgen van een dienst of goederen.

Prepareren: de dienst om (delen van) een dood dier te conserveren.

Preparaat: een verduurzaamd dierlijk product.

Artikel 2. Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen B&F en opdrachtgever(s).

Artikel 3. Offerte.

3.1 De aangeboden offerte is vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst kosten ontstaan door wijzigingen veroorzaakt door de opdrachtgever, dan komen deze kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.

3.3 Toezeggingen en/of afspraken door derden dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 4. Prijs.

4.1 Alle door B&F vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Prijzen in de webwinkel en op prijsstickers op goederen zijn inclusief BTW.

4.2 De prijzen voor beheer, advies en/of cursussen zijn vast gedurende de vooraf afgesproken termijn.

4.3 Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen bij de prijs. Deze worden indien van toepassing apart vermeld in de offerte.

4.4 Inschrijfgeld voor een cursus betreft altijd een vergoeding voor de gehele cursus. Termijnbetalingen zijn nooit gekoppeld aan delen van een cursus.

Artikel 5. Overeenkomst.

5.1 Een door de cursist ingevuld en ondertekend inschrijfformulier voor een cursus betreft een overeenkomst tot levering dan wel afname van betreffende cursus.

5.2 Een middels een inschrijfformulier voor een cursus gesloten overeenkomst kan eenzijdig door B&F geannuleerd worden indien er onvoldoende aanmeldingen voor deelname door B&F zijn ontvangen.

5.3 Een door B&F ingevulde en door opdrachtgever ondertekende ‘opdrachtbon preparaat’ dan wel orderbon betreft een opdracht tot prepareren. Het op deze bon vermelde bedrag betreft het door opdrachtgever geaccepteerde offertebedrag. Aanvullend op deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen vermeld op de opdrachtbon onherroepbaar van toepassing.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.

Alle door B&F krachtens een overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van B&F totdat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.

Artikel 7. Leveringstermijn en Overmacht.

7.1 De door B&F aangegeven leveringstermijnen dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. B&F is nimmer schadeplichtig wegens te late levering dan na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de opdrachtgever dan wel cursist.

7.2 Van overmacht is sprake indien B&F niet in staat is binnen de overeengekomen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen tengevolge van oorzaken buiten de schuld of risicosfeer om van B&F.

Artikel 8. Wijzigingen door B&F.

B&F is gerechtigd eenzijdig op enig moment organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid.

9.1 Reclames moeten binnen 7 dagen na geleverde diensten bij B&F schriftelijk worden ingediend, zulks op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat de diensten niet aan de overeenkomst voldoen.

9.2 B&F dient in staat gesteld te worden de ingediende reclames te controleren.

9.3 Reclames of aanspraken van de opdrachtgever geven deze niet het recht betaling op te schorten, dan wel tegen vorderingen te compenseren met aan B&F verschuldigde bedragen.

9.4 B&F is gerechtigd de dienst zoals is overeengekomen aan te passen of niet uit te voeren wanneer er sprake is van kennelijke nalatigheid van de opdrachtgever. Alle kosten die hieruit voortvloeien worden door B&F in rekening gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

9.5 B&F is jegens de opdrachtgever/cursist niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, hoe dan ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van B&F. Voor schade en/of kosten veroorzaakt door de verrichtingen en/of tekortkomingen door derden van wie B&F zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, is B&F niet aansprakelijk, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van die derden. In geen geval is B&F aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn. De opdrachtgever/cursist vrijwaart B&F van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door B&F geleverde diensten en/of zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.

9.6 Ieder recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die vordering niet uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van een schade schriftelijk aan B&F kenbaar is gemaakt.

9.7 B&F is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist, onoordeelkundig of onwettig gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de opdrachtgever.

9.8 De schadevergoeding blijft te allen tijde beperkt tot het maximum van de door B&F bij opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor geleverde diensten op producten.

9.9 De aansprakelijkheid van B&F jegens opdrachtgever/cursist of jegens enige andere (rechts)persoon voor vermogensschade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.10 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, dan wel meer of andere schade te voorkomen, alsmede B&F niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

9.11 Het staat opdrachtgever/cursist niet vrij producten/geleverde diensten aan B&F te retourneren voordat B&F hiermee heeft ingestemd.

Artikel 10. Betaling.

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Bij geen of niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf 30 dagen na de factuurdatum over het openstaande bedrag inclusief BTW de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de opdrachtgever.

10.3 Direct na inschrijving voor een cursus van B&F ontvangt de cursist dan wel opdrachtgever een aanbetalingsfactuur ter hoogte van 20% van de geoffreerde som. De aanbetalingsfactuur dekt de kosten van B&F voor o.a. administratie en vooraf in te kopen goederen t.b.v. de betreffende cursus.

10.4 Het inschrijfgeld voor een cursus van B&F wordt, onder aftrek van het bedrag van de aanbetalingsfactuur, omstreeks 1 maand voor aanvang van de cursus gefactureerd. Indien vooraf afgesproken kan dat in termijnen zijn.

10.5 Indien een cursist zich voor een cursus va B&F inschrijft binnen 1 maand voor aanvang van die betreffende cursus, wordt het verschuldigde bedrag in 1 keer, al dan niet in termijnen, gefactureerd.

10.6 Betaling door opdrachtgever van goederen besteld via de webwinkel kan naar keuze van opdrachtgever geschieden via de door B&F aangeboden betaalopties in die webwinkel.

Artikel 11. Annulering.

11.1 Bij annulering door opdrachtgever/cursist tot 2 weken (15 dagen of eerder) voor aanvang van een cursus van B&F, is de opdrachtgever/cursist uitsluitend het bedrag van de aanbetalingsfactuur verschuldigd.

11.2 Bij annulering door opdrachtgever/cursist 2 weken (14 dagen) voor aanvang van een dienst of cursus van B&F, maar eerder dan 3 dagen (meer dan 72 uur) voor aanvang van de dienst, is de opdrachtgever/cursist 50% van het totale overeengekomen bedrag verschuldigd voor administratie- en voorbereidingskosten.

11.3 Indien annulering plaats vindt later dan 3 dagen (binnen 72 uur) voor aanvang van een dienst of cursus van B&F, dan is de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

11.4 Op annulering van gekochte goederen (retourzending of ruiling) via de webwinkel zijn de wettelijke voorwaarden van toepassing, als ook de door B&F vastgestelde voorwaarden. Deze zijn in de betreffende webwinkel in te zien.

Artikel 12. Beëindiging.

12.1 De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.

12.2 Tussentijdse beëindiging van een cursus door opdrachtgever/cursist ontslaat deze niet van de betalingsverplichting voor eventueel nog openstaande (termijn)betalingen.

Artikel 13. Geheimhouding.

Opdrachtgever verbindt zich om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van adviezen als strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij anders overeen is gekomen.

Artikel 14. Eigendomsrechten.

14.1 Verstrekt lesmateriaal en/of documentatie mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, plaatsing op internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&F. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van het eigendomsrecht van B&F te verwijderen of onherkenbaar te maken.

14.2 Voor elke handeling in strijd met dit artikel is opdrachtgever een boete verschuldigd van € 5.000,=.

Artikel 15. Medewerking door opdrachtgever.

15.1 Opdrachtgever realiseert zich dat voor een juiste uitvoering van de opdracht een investering nodig is door alle betrokken partijen betreffende tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient de opdrachtgever zo veel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met B&F gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal B&F telkens tijdig alle nuttige informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid hiervan.

15.2 Indien de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie van de opdrachtgever niet tijdig of niet conform afspraken ter beschikking is gesteld van B&F, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van B&F leiden en kunnen extra kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15.3 Indien B&F de overeengekomen dienst(en) verricht in/op een door opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimte/locatie, en/of waar geleverde producten zich bevinden, dient de opdrachtgever deze ruimte/locatie in overeenstemming te brengen met de eisen die B&F daaraan kan verbinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Wilt u zich aanmelden voor een cursus of workshop?

Wij willen helder zijn over betalingsmogelijkheden en verplichtingen.

Leest u ook onze algemene voorwaarden.