Algemene voorwaarden Bos en Fauna B.V.

Algemene voorwaarden Bos en Fauna B.V.

Bos en Fauna B.V. is een Besloten Vennootschap onder holding en richt zich onder verschillende handelsnamen op de volgende bedrijfstakken: opleidingen, verkoop van prepareermaterialen en prepareeratelier. Voor deze 3 bedrijfstakken hebben wij naast algemene ook specifieke voorwaarden opgesteld.

A. Voorwaarden algemeen

Artikel A1. Definities

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Ondernemer: de rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met de volgende identiteit:

Bos en Fauna B.V., ook handelend onder de handelsnamen Bos en Fauna, Leren Prepareren, Prepareerwinkel en Taxidermy-world, en verder te noemen als B&F.

Postadres: Koningsweg 35 gebouw H

E-mail adres:

Telefoonnummer: +31 6 20880395

KvK-nummer: 85968749

BTW-nummer: NL863809972B01

Opdrachtnemer: is gelijk aan Ondernemer, en verder te noemen als B&F

Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon met wie B&F een overeenkomst heeft gesloten en op grond waarvan door B&F werkzaamheden worden verricht en/of diensten en/of zaken worden geleverd.

Consument: de koper of opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Cursist: de natuurlijke persoon die een cursus volgt of gevolgd heeft, georganiseerd door B&F.

Cursus: een cursus, training, opleiding, workshop of masterclass.

Partijen: B&F en de opdrachtgever, consument en/of cursist.

Overeenkomst: een tussen B&F en opdrachtgever gesloten (digitale) schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren of verzorgen van een dienst of cursus.

Koopovereenkomst: de totstandkoming van een overeenkomst waarbij B&F zich verbindt een zaak te leveren en de opdrachtgever, consument en/of cursist zich verbindt voor deze zaak een koopprijs te betalen.

Koop op afstand: een koopovereenkomst die tussen B&F en de opdrachtgever, consument en/of cursist wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van B&F en de opdrachtgever, consument en/of cursist en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.

Aanbod: de producten, zaken, diensten, of de digitale inhoud of dienst die B&F aanbiedt ter verkoop aan opdrachtgever, consument en/of cursist.

Aankoop: het product, de zaak, de dienst, of de digitale inhoud of digitale dienst dat door middel van de koopovereenkomst wordt gekocht door de opdrachtgever, consument en/of cursist van B&F.

Offerte: een schriftelijke aanbieding door B&F betreffende het leveren of verzorgen van een dienst en/of een zaak.

Opdrachtformulier: een door B&F in te vullen en door opdrachtgever voor akkoord te ondertekenen (standaard) formulier waarop de omvang van de levering dan wel inhoud van de opdracht tot prepareren, alsmede de overeengekomen prijs en levertermijn worden vermeld.

Dag: kalenderdag

Herroepingsrecht: het recht voor de opdrachtgever, consument en/of cursist om de koopovereenkomst binnen de bedenktijd te ontbinden.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever, consument en/of cursist herroepingsrecht heeft.

Prepareren: de dienst om (delen van) een dood dier te conserveren.

Preparaat: een verduurzaamd dierlijk product.

Dier/dieren: alle diersoorten inclusief vogelsoorten.

Dierlijk materiaal: een (deel van een) dood dier.

Artikel A2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen B&F en opdrachtgever(s), consument(en) en cursist(en). Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd via de website(s) en webshop(s) van B&F en zodoende altijd inzichtelijk.

Artikel A3. Offerte

 1. De aangeboden offerte is vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst kosten ontstaan door wijzigingen veroorzaakt door de opdrachtgever, dan komen deze kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Toezeggingen en/of afspraken door derden dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel A4. Eigendomsvoorbehoud

Alle door B&F krachtens een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van B&F totdat alle verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan. Uitgezonderd hierop is het dierlijk materiaal dat door opdrachtgever aan B&F wordt verstrekt om dit dierlijk materiaal te prepareren.

Artikel A5. Leveringstermijn en Overmacht

 1. De door B&F aangegeven leveringstermijnen dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. B&F is nimmer schadeplichtig wegens te late levering dan na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de opdrachtgever, consument dan wel cursist.
 2. Van overmacht is sprake indien B&F niet in staat is binnen de overeengekomen termijn aan zijn verplichtingen te voldoen ten gevolge van oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van B&F.

Artikel A6. Reclames en aansprakelijkheid

 1. Reclames door of namens een rechtspersoon moeten binnen 14 dagen na levering van zaken, diensten en/of preparaten bij B&F schriftelijk worden ingediend, zulks op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet. Reclames door een consument dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek door de consument bij B&F worden ingediend.
 2. B&F dient in staat gesteld te worden de ingediende reclames te controleren.
 3. Reclames of aanspraken van de opdrachtgever, niet zijnde de consument, geven deze niet het recht betaling op te schorten, dan wel tegenvorderingen te compenseren met aan B&F verschuldigde bedragen.
 4. B&F is gerechtigd de levering van de dienst en/of zaken zoals is overeengekomen aan te passen of niet uit te voeren wanneer sprake is van kennelijke nalatigheid van de opdrachtgever. Nadrukkelijk doch niet uitsluitend valt hieronder het niet (tijdig) verstrekken van (kopieën van) documenten ten bewijze van het legale bezit van het dode dier of delen daarvan, indien van toepassing. Alle kosten die hieruit voortvloeien worden door B&F in rekening gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
 5. B&F is jegens de opdrachtgever dan wel cursist niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, hoe dan ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van B&F. Voor schade en/of kosten veroorzaakt door de verrichtingen en/of tekortkomingen door derden van wie B&F zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, is B&F niet aansprakelijk, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van die derden. In geen geval is B&F aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn. De opdrachtgever of cursist vrijwaart B&F van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door B&F geleverde diensten en/of zaken, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
 6. B&F is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist, onoordeelkundig of onwettig gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de opdrachtgever.
 7. In geen geval is B&F aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn.
 8. De schadevergoeding blijft te allen tijde beperkt tot het maximum van de door B&F bij opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor geleverde diensten en/of zaken.
 9. De aansprakelijkheid van B&F jegens opdrachtgever dan wel cursist of jegens enige andere (rechts)persoon voor vermogensschade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 10. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, dan wel meer of andere schade te voorkomen, alsmede B&F niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 11. Het staat opdrachtgever, consument en/of cursist niet vrij producten en/of geleverde diensten aan B&F te retourneren voordat B&F hiermee heeft ingestemd.

Artikel A7. Medewerking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever realiseert zich dat voor een juiste uitvoering van de opdracht een investering nodig is door alle betrokken partijen betreffende tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient de opdrachtgever zo veel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met B&F gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal B&F telkens tijdig alle nuttige informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid hiervan.
 2. Indien de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie van de opdrachtgever niet tijdig of niet conform afspraken ter beschikking is gesteld van B&F, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van B&F leiden en kunnen extra kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien B&F de overeengekomen dienst(en) verricht in/op een door opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimte/locatie, en/of waar geleverde producten zich bevinden, dient de opdrachtgever deze ruimte/locatie in overeenstemming te brengen met de eisen die B&F daaraan kan verbinden.

Artikel A8. Toepasselijk recht en geschillen

Op iedere overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

B. Voorwaarden bij opleidingen (cursussen)

Artikel B1. Toepasselijkheid

Deze specifieke aanvullende voorwaarden bij opleidingen zijn van toepassing op alle tot stand gekomen overeenkomsten (op afstand) tussen B&F en opdrachtgever of cursist via website(s) en/of andere (digitale) communicatiemiddelen van B&F. De voorwaarden onder de artikelen A1 tot en met A8 blijven onverminderd van toepassing.

Artikel B2. Prijs opleidingen

 1. Alle door B&F vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Prijzen voor cursussen vermeldt op de website van B&F worden zowel exclusief als inclusief Nederlandse BTW vermeld.
 2. De prijzen voor cursussen zijn vast gedurende de vooraf afgesproken termijn.
 3. Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen bij de prijs. Deze worden -indien van toepassing- apart vermeld in de offerte.
 4. Inschrijfgeld voor een cursus betreft altijd een vergoeding voor de gehele cursus. Termijnbetalingen zijn nooit gekoppeld aan delen van een cursus.

Artikel B3. Overeenkomst opleidingen

 1. Een door de cursist ingevuld en ondertekend (digitaal) inschrijfformulier voor een cursus betreft een overeenkomst tot levering dan wel afname van betreffende cursus.
 2. De overeenkomst bedoeld in lid 1 van dit artikel kan eenzijdig door B&F geannuleerd worden indien er onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan die betreffende cursus door B&F zijn ontvangen.

Artikel B4. Wijzigingen in opleidingen door B&F

B&F is gerechtigd eenzijdig op enig moment organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in een aangeboden cursus.

Artikel B5. Betaling opleidingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij geen of niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf 30 dagen na de factuurdatum over het openstaande bedrag inclusief BTW de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Direct na inschrijving voor een cursus van B&F, waarvoor het inschrijfgeld € 500,00 inclusief BTW of meer bedraagt, ontvangt de cursist dan wel opdrachtgever een aanbetalingsfactuur ter hoogte van 20% van de geoffreerde som. Deze aanbetaling dekt de kosten van B&F voor o.a. administratie, facturatie en reservering van zaken t.b.v. de betreffende cursus.
 4. Voor cursussen waarvoor het inschrijfgeld minder dan € 500,00 inclusief BTW bedraagt, wordt geen separate aanbetalingsfactuur verzonden. Desondanks bestaat 20% van de geoffreerde som uit een aanbetaling.
 5. Het inschrijfgeld voor een cursus van B&F wordt, onder aftrek van het bedrag van een eventueel eerder gefactureerde aanbetalingsfactuur, omstreeks 6 weken voor aanvang van de cursus gefactureerd. Indien vooraf afgesproken kan dat in termijnen zijn.
 6. Indien een cursist zich voor een cursus van B&F inschrijft binnen 6 weken voor aanvang van die betreffende cursus, wordt het verschuldigde bedrag inclusief de aanbetaling in 1 keer, al dan niet in een aantal vooraf overeengekomen termijnen, gefactureerd.
 7. Indien het inschrijfgeld in termijnen wordt voldaan, zal, indien geen separate aanbetalingsfactuur is verzonden, de aanbetaling met de eerste termijnfactuur/-facturen verrekend worden.

 Artikel B6. Annulering opleidingen

 1. Bij annulering door opdrachtgever of cursist tot 2 weken (15 dagen of eerder) voor aanvang van een dienst of cursus van B&F, is opdrachtgever en/of cursist uitsluitend het bedrag van de aanbetaling verschuldigd.
 2. Bij annulering door opdrachtgever of cursist 2 weken (14 dagen) voor aanvang van een dienst of cursus van B&F, maar eerder dan 3 dagen voor aanvang van de dienst, is opdrachtgever en/of cursist 50% van het totale overeengekomen bedrag verschuldigd voor administratie- en voorbereidingskosten.
 3. Indien annulering plaats vindt 3 dagen of minder voor aanvang van een dienst of cursus van B&F, dan is opdrachtgever en/of cursist het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

Artikel B7. Beëindiging opleidingen

 1. De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien opdrachtgever en/of cursist in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan opdrachtgever en/of cursist (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.
 2. Tussentijdse beëindiging van een cursus door opdrachtgever en/of cursist ontslaat deze niet van de betalingsverplichting voor eventueel nog openstaande (termijn)betalingen.

 Artikel B8. Geheimhouding opleidingen

Opdrachtgever of cursist verbindt zich om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van adviezen als strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij anders is overeen gekomen.

Artikel B9. Eigendomsrechten opleidingen

 1. Verstrekt lesmateriaal en/of documentatie mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, plaatsing op internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&F. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van het eigendomsrecht van B&F te verwijderen of onherkenbaar te maken.
 2. Voor elke handeling in strijd met dit artikel is opdrachtgever een boete verschuldigd van € 5.000,00.
C. Voorwaarden bij verkoop van zaken

Artikel C1. Toepasselijkheid

Deze specifieke aanvullende voorwaarden bij verkoop van zaken zijn van toepassing op alle tot stand gekomen koopovereenkomsten op afstand tussen B&F en opdrachtgever, consument en/of cursist via webshop(s) en/of andere (digitale) communicatiemiddelen. De voorwaarden onder de artikelen A1 tot en met A8 blijven onverminderd van toepassing.

Artikel C2. Koopovereenkomst

 1. De koopovereenkomst, al dan niet op afstand, komt tot stand door aanbod van B&F en aanvaarding van dit aanbod door opdrachtgever, consument en/of cursist.
 2. Het aanbod wordt door B&F volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. B&F brengt de opdrachtgever, consument en/of cursist op de hoogte van aan zijn aanvaarding van het aanbod toebehorende rechten en plichten.
 4. B&F vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.
 5. Bij het sluiten van de koopovereenkomst verstrekt B&F de opdrachtgever, consument en/of cursist op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

a) de identiteit, het postadres en het bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van B&F;

b) de voornaamste kenmerken van de aankoop;

c) de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele leveringskosten;

d) de wijze van betaling, levering en uitvoering, en de bijbehorende termijnen en eventuele kosten;

e) het klachtenafhandelingsbeleid van B&F;

f) indien de opdrachtgever, consument en/of cursist herroepingsrecht heeft, de voorwaarden, termijn en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, voor zover van toepassing de wijze van retournering van de aankoop, en voor zover van toepassing de kostenvergoeding, alsmede het modelformulier voor herroeping;

g) indien de consument geen herroepingsrecht heeft, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de opdrachtgever, consument en/of cursist afstand doet van zijn recht op herroeping;

h) een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie dat de aankoop aan de overeenkomst moet voldoen, en eventuele bijstand aan de consument na aankoop.

Artikel C3. Herroepingsrecht

 1. De opdrachtgever, consument en/of cursist heeft vanaf het sluiten van de koopovereenkomst 14 dagen bedenktijd om de koopovereenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, consument en/of cursist de aankoop heeft ontvangen. In geval van verzending door een post-/pakketdienst is bepalend voor de dag van ontvangst de datum zoals weergegeven bij de betreffende Track&Trace code voor die aankoop.
 3. Indien de aankoop uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de opdrachtgever, consument en/of cursist het laatste product heeft ontvangen.
 4. Indien de aankoop uit meerdere zendingen bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de opdrachtgever, consument en/of cursist de laatste zending heeft ontvangen.
 5. Het bovenstaande blijft onverlet van toepassing indien het product door een door de opdrachtgever, consument en/of cursist aangewezen derde wordt ontvangen.
 6. Voor herroeping kan de opdrachtgever, consument en/of cursist het door B&F verschafte herroepingsformulier gebruiken, dan wel een ander daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan B&F.
 7. Indien niet aan de in artikel C2 lid 5 onder f gestelde eisen is voldaan, wordt de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip waarop de bedenktijd is ingegaan, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan opdrachtgever, consument en/of cursist zijn verstrekt, met een maximale verlenging van 12 maanden.
 8. Het recht op herroeping is niet van toepassing in de volgende gevallen, mits B&F voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst duidelijk heeft vermeld aan de opdrachtgever, consument en/of cursist dat het recht op herroeping is uitgesloten:

a) koopovereenkomsten waarvan de prijs van de aankoop gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop B&F geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen (bijvoorbeeld voor producten die in andere valuta dan de Euro door B&F ingekocht moeten worden);

b) koopovereenkomsten tot de levering van producten die zijn vervaardigd op basis van de keuze van de opdrachtgever, consument en/of cursist, of duidelijk voor de specifieke opdrachtgever, consument en/of cursist bestemd zijn (bijvoorbeeld zaken voor diersoorten die niet van nature in Nederland voorkomen en/of pas na bestelling door B&F door de fabrikant worden vervaardigd zoals bijvoorbeeld PU vormen);

c) koopovereenkomsten tot de levering van producten die snel bederven, of een beperkte houdbaarheid hebben (bijvoorbeeld dierlijk oefenmateriaal voor het prepareren);

d) koopovereenkomsten tot levering van producten die ter bescherming van de gezondheid, veiligheid of hygiëne niet teruggezonden kunnen worden en waarvan de door B&F of zijn leveranciers aangebrachte verzegeling na de levering is verbroken (bijvoorbeeld looistoffen en andere chemische (vloei)stoffen);

e) koopovereenkomsten tot levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken (bijvoorbeeld geopende apoxies en polyurethanen).

Artikel C4. Ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever, consument en/of cursist herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruik maakt van dit recht, en B&F hierover op de hoogte heeft gebracht middels het door B&F verschafte modelformulier voor herroeping, of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring, wordt de koopovereenkomst tussen partijen ontbonden.
 2. Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overkomsten alsmede ontbonden.
 3. Na ontbinding vergoedt B&F onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde, alle van de opdrachtgever, consument en/of cursist ontvangen betalingen met inbegrip van de leveringskosten naar verhouding van het deel van de overeenkomst dat wordt ontbonden, met inachtneming van artikel C7 lid 6, op dezelfde betaalwijze als door de opdrachtgever, consument en/of cursist gebruikt is ter betaling van de aankoop, tenzij de opdrachtgever, consument en/of cursist uitdrukkelijk met een andere kosteloze betaalwijze heeft ingestemd.
 4. Indien de opdrachtgever, consument en/of cursist bij het sluiten van de koopovereenkomst heeft gekozen voor een andere levering dan door B&F gekozen goedkoopste levering, is B&F niet verplicht de bijkomende kosten voor deze leveringswijze terug te betalen.
 5. Indien de aankoop reeds is geleverd of ter levering is verstuurd, zendt de opdrachtgever, consument en/of cursist na ontbinding onverwijld, doch binnen 14 dagen na het uitbrengen van de in lid 1 van dit artikel genoemde mededeling, de aankoop in goede staat terug of overhandigt deze aan de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen persoon, tenzij op grond van de aard van de aankoop deze door de ondernemer opgehaald dient te worden.
 6. Tenzij overeengekomen is dat de ondernemer de aankoop komt ophalen, kan de opdrachtgever, consument en/of cursist eerst nakoming vorderen van de in het voorgaande lid genoemde terugbetaling wanneer de ondernemer de aankoop heeft ontvangen, of de consument een bewijs verschaft van terugzending van de aankoop aan, en de ontvangst door de ondernemer.
 7. De kosten voor het terugzenden van de aankoop komen voor rekening van de opdrachtgever, consument en/of cursist, tenzij de ondernemer heeft nagelaten de opdrachtgever, consument en/of cursist mede te delen dat deze kosten voor zijn rekening komen.
 8. De opdrachtgever, consument en/of cursist is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de aankoop als hij de aankoop meer of anders dan noodzakelijk heeft gebruikt dan ter vaststelling van de aard, kenmerken en/of werking van de aankoop. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering indien de ondernemer de informatie overeenkomstig artikel C2 lid 5 onder f niet heeft verstrekt.

Artikel C5. Prijs verkoop van zaken

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan B&F producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar B&F geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de opdrachtgever, consument en/of cursist de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

     5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen, alsmede op prijsstickers op de producten, zijn inclusief BTW.

     6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door B&F geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is B&F niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel C6. Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever, consument en/of cursist van zaken dan wel producten besteld via de webwinkel(s) of fysiek gekocht in de winkel(s) of verkoopstand(s) van B&F, kan naar keuze van opdrachtgever geschieden via de door B&F aangeboden betaalopties in die (web)winkel(s) of verkoopstand(s).
 2. Bij het aangaan van de (koop)overeenkomst is de ondernemer bevoegd een aanbetaling te verlangen van de opdrachtgever, consument en/of cursist van ten hoogste 50% van de aankoopprijs.
 3. Tot het moment dat de aanbetaling door de opdrachtgever, consument en/of cursist is voldaan, kan deze geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de (koop)overeenkomst.
 4. Het deel van de betaling dat achteraf plaatsvindt, dient door de opdrachtgever, consument en/of cursist te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of in het geval er geen bedenktijd van toepassing is, direct na het sluiten van de overeenkomst.
 5. Indien de opdrachtgever, consument en/of cursist zich niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting houdt, waarbij de betalingstermijnen als fatale termijnen gelden, is de opdrachtgever, consument en/of cursist van rechtswege in verzuim. In het geval dat de opdrachtgever, consument en/of cursist na nogmaals 14 dagen de tijd te hebben gekregen om de betaling alsnog te voltooien de betaling nog steeds niet voldoet, is de opdrachtgever, consument en/of cursist over het uitstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd en kan B&F de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 6. B&F kan enkel in het voordeel van de opdrachtgever, consument en/of cursist afwijken van de wettelijke bepaalde hoogte van de wettelijke rente en incassokosten over de uitstaande betaling.

 Artikel C7. Levering

 1. B&F draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de opdrachtgever, consument en/of cursist heeft aangegeven als afleveradres.
 2. Het aan levering toebehorende risico berust bij B&F tot het moment van aflevering bij de opdrachtgever, consument en/of cursist of een door deze aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever, consument en/of cursist dient zorg te dragen dat de levering tijdig kan plaats vinden.
 4. Levering vindt onverwijld, doch binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, plaats, tenzij een andere levertijd is overeengekomen en/of bij het aanbod is vermeld.
 5. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden, is de opdrachtgever, consument en/of cursist bevoegd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. In het geval er sprake is van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, en de aankoopprijs reeds geheel of gedeeltelijk is betaald door de opdrachtgever, consument en/of cursist, betaalt de ondernemer het betaalde bedrag onverwijld terug. In het geval een deel van de aankoop reeds geleverd is, wordt uitsluitend de reeds door opdrachtgever, consument en/of cursist betaalde aankoopkosten van de nog niet geleverde zaken onverwijld door B&F terugbetaald.

Artikel C8. Garantie

 1. B&F draagt er zorg voor dat iedere aankoop voldoet aan de specificaties van het aanbod, en aan de redelijke eisen voor normaal gebruik.
 2. Iedere verkopers- of fabrieksgarantie die wordt verstrekt door B&F aan de opdrachtgever, consument en/of cursist, laat de strekking van de wettelijke garantie onverlet.
 3. Bovengenoemde garanties gelden niet in het geval van normale slijtage of schade veroorzaakt door verwijtbaar ondeskundig gebruik, dan wel nalatigheid in het onderhoud van de aankoop door de opdrachtgever, consument en/of cursist.Artikel C9. Klachten en geschillen
 1. B&F beschikt over een voor de opdrachtgever, consument en/of cursist toegankelijke klachtenafhandelingsprocedure.
 2. Indien de opdrachtgever, consument en/of cursist een klacht heeft, dient deze klacht onverwijld en duidelijk omschreven aan B&F kenbaar gemaakt te worden.
 3. B&F geeft reactie op klachten binnen 14 dagen, algemene vakantieperiodes uitgesloten.
 4. In het geval van een onoplosbare klacht kan deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
D. Voorwaarden bij prepareeratelier

Artikel D1. Toepasselijkheid

Deze specifieke aanvullende voorwaarden bij prepareeratelier zijn van toepassing op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen B&F en opdrachtgever en/of consument betreffende prepareren, een behandeling van een preparaat of een dier. De voorwaarden onder de artikelen A1 tot en met A8 blijven onverminderd van toepassing.

Artikel D2. Overeenkomst prepareren

Een door B&F ingevuld en door opdrachtgever ondertekend opdrachtformulier prepareren dan wel orderbon of opdrachtbon betreft een overeenkomst tot prepareren. Het op dit formulier vermelde bedrag betreft het door opdrachtgever geaccepteerde offertebedrag. Tenzij anders vermeld is dit bedrag inclusief BTW.

Artikel D3. Leveringstermijn preparaten

Opdrachtgever is verplicht het preparaat binnen 3 maanden na gereed melding door B&F bij deze laatste op te halen, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk vastgelegd op het opdrachtformulier.

 Artikel D4. Wijzigingen in preparaten door B&F

B&F is gerechtigd eenzijdig op enig moment organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen met betrekking tot het te prepareren dier of te restaureren preparaat, doch verplicht zich bij een wezenlijke afwijking van het overeen gekomene eerst opdrachtgever hierover te informeren. Bij een wezenlijke afwijking heeft de consument alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel D5. Reclames en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van het te prepareren dier en als zodanig verantwoordelijk voor de bewijslast betreffende legale herkomst/bezit van het dier, indien van toepassing. In het geval tijdens het prepareerproces blijkt dat het te prepareren dier illegaal is, is B&F aangewezen dan wel (wettelijk) verplicht hiervan melding te doen bij de bevoegde instanties. Hieruit voortvloeiende kosten en/of schade komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal B&F vrijwaren ter zake van iedere aanspraak van derden in verband met het te prepareren dier, waaronder de herkomst ervan.
 2. Opdrachtgever erkent dat de opdracht een bewerking betreft van bederfelijk dan wel vergankelijk materiaal en dat de kwaliteit van het eindresultaat in grote mate afhankelijk is van de staat waarin het dier of dierlijk materiaal bij B&F wordt afgeleverd. Omdat het dier(lijk materiaal) in de meeste gevallen ingevroren wordt afgeleverd bij B&F, kan B&F de kwaliteit op dat moment niet voldoende controleren. 100% garantie op het slagen van de opdracht kan daarom nooit gegeven worden. Bederf, al dan niet gedeeltelijk, komt veelal pas aan het licht wanneer het prepareerproces in meer of mindere mate is gevorderd. Wanneer B&F constateert dat er sprake is van bederf, zal deze opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen. Beslist opdrachtgever dat B&F de opdracht toch dient af te ronden, dan vervalt het recht op reclame zoals vermeld in artikel A6 lid 1. In geval B&F vanwege bederf geen kans ziet de opdracht af te ronden, zal B&F de opdracht terug geven. Opdrachtgever is in dit geval uitsluitend de overeengekomen aanbetaling conform artikel D6 lid 3 aan B&F verschuldigd, met een maximum van € 400,00 (inclusief BTW). Opdrachtgever vrijwaart B&F van iedere aanspraak wanneer van geheel of gedeeltelijk bederf sprake is.
 3. B&F is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist, onoordeelkundig of onwettig gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de opdrachtgever. Nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, valt hieronder schade aan het geleverde preparaat veroorzaakt door factoren of omstandigheden in de omgeving dan wel ruimte waarin opdrachtgever het preparaat plaatst.

Artikel D6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij geen of niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf 30 dagen na de factuurdatum over het openstaande bedrag inclusief BTW de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst een opdracht tot prepareren betreft, is opdrachtgever een aanbetaling van 50% van het geoffreerde bedrag verschuldigd welke voldaan dient te worden bij aflevering van het te prepareren dier door opdrachtgever aan B&F. Betreft het te prepareren dier een huisdier, dan betreft de aanbetaling 100% van het geoffreerde bedrag. De aanbetaling dekt de kosten van B&F voor o.a. (wettelijk verplichte) administratie, vil- en looikosten, kosten voor afvoer van het/de kadaver(s), vries- en bewaarkosten en vooraf in te kopen materialen t.b.v. de uitvoering van de opdracht.
 4. Betaling door opdrachtgever, consument en/of cursist van een preparaat besteld via de webwinkel(s) van B&F kan naar keuze van opdrachtgever via de door B&F aangeboden betaalopties in die webwinkel(s).

 Artikel D7. Annulering

 1. Opdrachtgever erkend dat prepareren een proces is dat uit verschillende niet-aaneengesloten fases bestaat. Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever, ongeacht in welke fase het preparaat zich bevindt, is opdrachtgever (minimaal) het bedrag van de aanbetaling verschuldigd.
 2. B&F zal bij annulering door opdrachtgever het te prepareren dier dan wel het (niet afgeronde) preparaat zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan opdrachtgever overhandigen.
 3. Op annulering van gekochte zaken (retourzending of ruiling) via de webwinkel(s) zijn de wettelijke voorwaarden betreffende ‘verkopen op afstand’ van toepassing, als ook de door B&F vastgestelde voorwaarden voor retourzending. Deze zijn in de betreffende webwinkel(s) in te zien.

Artikel D8. Beëindiging

 1. De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.
 2. De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien tijdens het prepareren blijkt dat het te prepareren dier illegaal blijkt te zijn en/of door bevoegde instanties in beslag wordt genomen.

Artikel D9. Geheimhouding

Opdrachtgever verbindt zich om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van adviezen als strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij anders is overeen gekomen.

Artikel D10. Eigendomsrechten

 1. Met inachtneming van het gestelde in artikel D5 lid 1 geeft opdrachtgever het te prepareren dier ter bewerking aan B&F en eventueel derden waarvan B&F diensten betrekt. B&F is bevoegd het preparaat onder zich te houden zolang de betaling van het overeengekomen bedrag voor de dienst van het prepareren niet geheel is geschied.
 2. B&F houdt het preparaat minimaal gedurende de in artikel D3 gestelde termijn onder zich. In het geval opdrachtgever het preparaat niet binnen de gestelde/overeengekomen termijn afhaalt, wordt dit beschouwd als annulering van de opdracht door opdrachtgever. Ten einde de gemaakte prepareerkosten vergoed te krijgen vervalt het eigendom van het preparaat na het verlopen van de in artikel D3 gestelde termijn aan B&F welke het preparaat als zogenaamde ‘winkeldochter’ tegen prepareerkosten aan een derde mag overdragen.

—–

Wilt u zich aanmelden voor een cursus of workshop?

Wij willen helder zijn over betalingsmogelijkheden en verplichtingen.

Leest u ook onze algemene voorwaarden.