Looiservice

ATTENTIE: Onze looiservice is veranderd!

Tot 1 juni 2016 boden wij een algehele looiservice voor allerhande diersoorten. Als gevolg van verscherpte regelgeving zien wij ons genoodzaakt de looiservice drastisch in te perken. Vee of landbouwhuisdieren, zoals runderen (ook Schotse hooglanders uit natuurgebieden), paarden, schapen en varkens, kunnen wij niet meer aannemen.

Uiteraard kunt u huiden van deze soorten nog wel bij Gerberei Birke laten looien, maar u dient ze zelf daar af te leveren. Voor geslacht vee gelden inmiddels strikte regels, voor de grensovergang (indien er controle is) en voor de administratie van de looierij dient u oornummers, een veterinairverklaring met UBN nummers en verklaring van het slachthuis (EG-nummer) te overhandigen. Huiden dienen minimaal 4 weken op schrift aantoonbaar in het zout te hebben gelegen, alvorens getransporteerd of eventueel ingevroren te worden.

Huiden welke voor 1 juni 2016 door ons bij Gerberei Birke zijn afgeleverd, worden natuurlijk nog wel door ons opgehaald en aan u geleverd!

Wat kunnen wij nog wel voor u betekenen?

Huiden van 'wilde' dieren, zoals vossen of herten, nemen wij nog steeds aan. Zowel van particulieren als van preparateurs. Hoe de huiden aangeleverd moeten worden, kunt u lezen onder 'Inzouten en bewaren'. Onze looiservice betreft zowel prepareerlooien als zachtlooien. Dit houdt in dat wij het transport van en naar Gerberei Birke voor u afhandelen. Wij brengen eens per 2 à 3 maanden (afhankelijk van het seizoen) de verse huiden naar Gerberei Birke in Duitsland, en halen dan de op dat moment gereed zijnde huiden weer op.

Wanneer u van onze looiservice gebruik wilt maken, verzoeken wij u vooraf per email of telefonisch contact op te nemen voor de aanlevering van uw huid(en). Indien u ervaren bent met voorbereidend vilwerk, dient u de huid geheel vlees- en vetvrij aan te leveren, de lippen, oogleden en oren gesplitst te hebben en de neushuid van het kraakbeen gescheiden te hebben (zie ook 'Zelf villen?'). Gevilde huiden moeten gezouten worden, zie 'Inzouten en en bewaren'. Indien u geen ervaring met villen of splitsen heeft, kunnen wij dat ook voor u verzorgen. Hier geldt een kleine toeslag voor. De ingezouten huid dient na de afvloeiperiode zo compact mogelijk opvouwen en in een plastic zak met zo min mogelijk lucht verpakt te worden, eventueel vervolgens invriezen. Betreft het een compleet dier, dan dient u het dier z.s.m. na afkoelen (lichaamstemperatuur moet omlaag voor invriezen) in te vriezen.

Indien het om een beschermd dier handelt, dient u een verklaring van legale herkomst (dieren verkregen uit jacht, beheer of schadebestrijding zoals zwijnen of herten) in te vullen. Handelt het om dieren die überhaupt niet geschoten mogen worden, dan verzorgen wij vanaf 1 januari 2017 de vergunning voor u (een vervoersverklaring van de politie is per 1 januari 2017 afgeschaft, de preparateur regelt dat nu zelf) of dient u een kopie van uw CITES document af te geven indien het om een soort op 1 van de CITES bijlagen gaat.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Omdat wij de huiden ingevroren of gezouten aannemen, kan vooraf geen controle op de kwaliteit van de huiden plaats vinden. Als gevolg van de verschillende methoden van voorbewerking door onze opdrachtgevers, als mede door kwaliteitsverschillen in de aangeleverde huiden zelf, kunnen beschadigingen bestaan welke pas eerst tijdens het looiproces zichtbaar worden. Mede omdat dit looiproces niet op industriële wijze, maar stuksgewijs handmatig wordt verzorgd, zijn zowel Bos en Fauna, mede handelend onder de naam 'Veluws Prepareer Atelier', als Gerberei Birke genoodzaakt zich vrij te waren van iedere aanspraak op uitval van huiden of het ontstaan van kale plekken in een huid tijdens het looiproces. Elke aan Bos en Fauna c.q. Gerberei Birke verstrekte opdracht om huiden te (laten) looien geschiedt derhalve geheel op en voor risico van opdrachtgever. Gerberei Birke behoudt zich het recht voor om slechte/rotte huiden zonder melding vooraf uit het looiproces te halen. Op dit gebied zijn de 'algemene voorwaarden' van de looierij van toepassing.

Voorbeelden van diersoorten welke veel zachtgelooid worden:

 • Edelherten
 • Damherten (zomervacht)
 • Reeën (zomervacht)
 • Moeflon
 • Wild zwijn (wintervacht)
 • Vossen (wintervachten; het looien van huiden van drachtige of zogende moervossen wordt afgeraden vanwege de slechte huidkwaliteit a.g.v. de actieve melkklieren)
 • Dassen (vervoersverklaring politie / melding verplicht)
 • Marters (vervoersverklaring politie / melding verplicht)
 • Hazen en konijnen
 • Bever- en muskusratten
 • enzovoort!

Vragen of wij u van dienst kunnen zijn? Stuur bij voorkeur even een mail naar info@bosenfauna.nl.